Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Projekty

 

Gmina Wieleń zaprasza uczniów szkół podstawowychi klas gimnazjalnych

do udziału w projekcie pt. „Wieleń stawia na kompetentnych uczniów!. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020                            (WRPO 2014-2020).

W ramach projektu 924 uczniów (klasyI-VIII oraz klasy gimnazjalne) wszystkich szkół podstawowych dla których Gmina Wieleń jest organem prowadzącym weźmie udział nieodpłatnie w:

1. zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe (zajęcia z wykorzystaniem eksperymentu, zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i niemieckiego);

2. projektach edukacyjnych;

3. indywidualizacji pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia socjoterapeutyczne ipsychoedukacyjne);

4. dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z edukacji matematycznej, matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego

W ramach projektu przewidziano wsparcie stypendialne dla 40 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych                          i matematyki, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacji.

W projekcie przewidziane są również zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VIII i III klas gimnazjalnych.Mają one na celu poznawanie ścieżek rozwoju edukacyjnego i zawodowego, zdobycie umiejętności gromadzenia i selekcjonowania informacji na temat możliwości dalszego kształcenia się i pracy, jak również umiejętności podejmowania decyzji

Zakres projektu obejmuje również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla 112 nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Gminy Wieleń.

Realizacja projektu pozwoli na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznych, fizycznych, biologicznych i geograficznych we wszystkich szkołach podstawowych.

 

Umiejętności zdobyte na zajęciach pozalekcyjnych pozwolą uczniom między innymi skrócić czas nauki i zmienić podejście do procesu uczenia się. Celem jest  nauka logicznego i strategicznego myślenia, szybkiego czytania oraz podniesienie umiejętności skupiania uwagi na wykonywanych zadaniach intelektualnych, szybkiego zapamiętywania wzorów matematycznych, fizycznych, jak również przeprowadzania doświadczeń i wyjaśniania zjawisk przyrodniczych. Forma zajęć całkowicie odbiegać będzie od standardu lekcji.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych od 11.09.2018r. do 21.09.2018r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w danej szkoły:

- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim, Dzierżążno Wielkie 24, tel. 67 256 02 21

- Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu, ul. Czarnkowska 10. tel. 67 256 37 81

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach, ul. Powstańców Wielkopolskich 13, tel. 67 256 31 60

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku, ul. Powstańców Wielkopolskich 15, tel. 67 256 36 44

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu, ul. Szkolna 4, tel. 67 256 10 56

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu, ul. Jana Pawła II 3, tel. 67 256 13 46

Dokumenty będą również dostępne na stronach internetowych szkół, w Biurze Projektu: Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu ul. Drawska 1, tel. 67 256 11 18 oraz na stronie Gminy Wieleń www.wielen.pl

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin projektu

- Formularz zgłoszeniowy, deklaracja, oświadczenia - uczeń

- Umowa dziecko

- Regulamin przyznania stypendium

- wniosek o przyznanie wsparcia stypendialnego

- Oświadczenie o dochodach stypendium

- Formularz zgłoszeniowy, deklaracja, oświadczenie - nauczyciel

- Umowa nauczyciel

SERDECZNIE ZAPRASZAMY