Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Projekty

ZAJĘCIA UNIJNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

Gmina Wieleń w latach 2013-2015 realizuje projekt pn. ,,Programy rozwojowe szkół podstawowych w gminie Wieleń”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W poszczególnych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wieleń będą realizowane następujące zajęcia

 

SP Dzierżążno Wielkie:

- zajęcia informatyczne 60 godzin;

- zajęcia z języka angielskiego 60 godzin;

- zajęcia matematyczno-przyrodnicze 120 godzin;

- zajęcia dla szczególnie uzdolnionych 60 godzin;

- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 60 godzin;

- zajęcia wyrównawcze z matematyki 120 godzin;

- zajęcia przyrodnicze (wyrównawcze) 120 godzin;

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin;

- zajęcia logopedyczne 60 godzin.

Łącznie w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 w placówce zostanie zrealizowanych 720 godzin dodatkowych zajęć.

 

SP Gulcz

- zajęcia z języka angielskiego 120 godzin;

- zajęcia dla szczególnie uzdolnionych 60 godzin;

- zajęcia matematyczne 120 godzin;

- zajęcia historyczne 60 godzin;

- zajęcia przyrodnicze 180 godzin;

- zajęcia z techniki 60 godzin;

- zajęcia wyrównawcze z matematyka 120 godzin;

- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 120 godzin;

- zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze 60 godzin;

- zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 180 godzin.

Łącznie w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 w placówce zostanie zrealizowanych 1080 godzin dodatkowych zajęć.

 

SP Miały

- zajęcia z informatyki 120 godzin;

- zajęcia z języka angielskiego 120 godzin;

- zajęcia przyrodnicze 120 godzin;

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 120 godzin;

- zajęcia wyrównawcze z matematyki 240 godzin;

- zajęcia dodatkowe z matematyki 120 godzin;

- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 360 godzin.

Łącznie w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 w placówce zostanie zrealizowanych 1200 godzin dodatkowych zajęć.

 

SP Wieleń

- zajęcia informatyczne 360 godzin;

- zajęcia z języka angielskiego 240 godzin;

- zajęcia matematyczno-przyrodnicze 180 godzin;

- zajęcia dodatkowe z matematyki 120 godzin;

- zajęcia dodatkowe z języka polskiego 60 godzin;

- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 360 godzin;

- zajęcia wyrównawcze z przyrody 60 godzin;

- zajęcia wyrównawcze z matematyki 300 godzin;

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 180 godzin;

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin;

- zajęcia z terapii pedagogicznej 120 godzin.

Łącznie w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 w placówce zostanie zrealizowanych 2040 godzin dodatkowych zajęć.

 

SP Rosko

- zajęcia dodatkowe z informatyki 300 godzin;

- zajęcia z języka angielskiego 120 godzin

- zajęcia z języka niemieckiego 120 godzin;

- zajęcia matematyczno-przyrodnicze 240 godzin;

- zajęcia matematyczne 60 godzin;

- zajęcia matematyczne dla szczególnie uzdolnionych 120 godzin;

- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 240 godzin;

- zajęcia wyrównawcze z matematyki 240 godzin

Łącznie w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 w placówce zostanie zrealizowanych 1440 godzin dodatkowych zajęć.

 

                   Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych w gminie wiejskiej Wieleń w terminie 05.02.2013r. do 30.04.2015r. poprzez wdrożenie programów rozwojowych szkół w projekcie.

 

Ponadto zostały (bądź zostaną) zrealizowane pogadanki uczące postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami.

 

W ramach projektu zakupiono dla szkół:

- 6 tablic interaktywnych;

- 3 laptopy;

- 2 netbooki;

- 1 kamerę;

- 1 projektor multimedialny.

 

Wysokość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi 978.100,50 zł

 

 

Przemysław Grześkowiak

SAO Wieleń