Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Rezultat działań projektowych - biogram Mieczysława Hudzińskiego

     Po kilku miesiącach pracy, w ramach II edycji Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolski, prezentujemy czytelnikom odwiedzającym szkolną witrynę internetową owoc  działań zespołu  - biogram jednej z najciekawszych postaci w naszym mikroregionie.

"Przygotowano nas do służby społeczeństwu". 

Mieczysław Hudziński - wieloletni pedagog, działacz Związku Harcerstwa Polskiego, społecznik i pszczelarz z Puszczy Noteckiej

       Mieczysław Hudziński urodził się 21 listopada 1943 roku w miejscowości Wrzeszczyna w ówczesnym powiecie czarnkowskim (ob. czarnkowsko-trzcianecki), w okupowanej przez Niemców Wielkopolsce (tzw. Kraj Warty). Matka, Zofia (z domu: Piechowiak), była zatrudniona w handlu, zaś ojciec, Antoni, pracował jako robotnik (murarz) kolejowy. Tuż po wojnie rodzina Hudzińskich mieszkała przez pewien czas w Krzyżu, by w 1948 roku osiąść na stałe w Wieleniu. W czerwcu 1957 r. bohater tego biogramu ukończył siedmioletnią szkołę podstawową w Wieleniu, gdzie brał udział w zajęciach teatrzyku kukiełkowego oraz kółka tanecznego i teatralnego. Chętnie grał w piłkę nożną i był miłośnikiem przyrody.

       Po ukończeniu szkoły podstawowej, we wrześniu 1957 roku podjął decyzję o kontynuowaniu edukacji w pięcioletnim Liceum Pedagogicznym w Trzciance. Przez kilka najbliższych lat codziennie dojeżdżał tam pociągiem ze stacji w Wieleniu Północnym. Choć był z zamiłowania przyrodnikiem, to o wyborze dalszej ścieżki rozwoju zawodowego zadecydowało uczestnictwo w świetnie przygotowanych zajęciach matematycznych. Z okresu nauki w liceum bardzo dobrze zapisały się w pamięci pana Mieczysława obozy wędrowne, zwłaszcza ten dwutygodniowy ze Szczecina do Gdańska, wzdłuż bałtyckiego wybrzeża. Wspominał też uczestnictwo w zajęciach kółka fotograficznego, zespołu tanecznego i chóru. Praktyki nauczycielskie odbywał w szkole ćwiczeń w Trzciance, a potem w szkołach podstawowych w Drawsku i Zieleńcu (ob. Kwiejce Nowe). W maju 1962 r. przystąpił do egzaminów maturalnych. Uczniowie liceum pedagogicznego zdawali wówczas egzaminy z języka polskiego, matematyki i wiadomości o współczesnym świecie, ale też musieli wykazać się wiedzą z metodyki nauczania języka polskiego i matematyki, historii pedagogiki i wychowania oraz psychologii.

    Uzyskawszy pełne uprawnienia do rozpoczęcia działalności pedagogicznej, we wrześniu 1962 r. Mieczysław Hudziński podjął pracę w szkole w Motylewie koło Piły, gdzie był zatrudniony do października 1963 r. Wówczas został powołany do odbycia półtorarocznej zasadniczej służby wojskowej. Po trzymiesięcznym pobycie w kompanii szkoleniowej w Rembertowie skierowano go do Śremu, do 37. Pułku Łączności Wojsk Lotniczych zabezpieczającego loty nad Polską. W śremskiej jednostce był pomocnikiem kierownika klubu oficerskiego. Prócz organizowania życia kulturalnego żołnierzy założył wśród młodzieży z rodzin wojskowych drużynę harcerską, a także otoczył opieką wychowanków Domu Dziecka w Bninie.

    Po wypełnieniu obywatelskiego obowiązku Mieczysław Hudziński został zatrudniony jako wolontariusz w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Czarnkowie. Dzięki temu trafił już po miesiącu do pracy w szkole podstawowej w Miałach. Pierwszą osobą, którą napotkał po przybyciu do tej miejscowości była ucząca już w miejscowej placówce Wanda Sroka, przyszła żona, również absolwentka trzcianeckiego Liceum Pedagogicznego. Szkoła w Miałach była wówczas niewielkim ogniwem oświaty zatrudniającym czworo nauczycieli. Dopiero z czasem, wraz z rozbudową placówki jej personel rozrósł się do siedmiorga nauczycieli. Mieczysław Hudziński nauczał fizyki, matematyki, chemii, wychowania fizycznego i zajęć praktyczno-technicznych. Zamieszkał w niewielkim mieszkaniu służbowym nad szkołą. Prócz edukowania młodzieży w Miałach był metodykiem do spraw nauczania fizyki i chemii w powiecie czarnkowskim. W 1979 roku ukończył studia na Wydziale Fizyki i Matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 1990 roku został na kilka najbliższych lat dyrektorem szkoły w Miałach. W 1992 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę.

    Pasją Mieczysława Hudzińskiego było harcerstwo, z którym związał się już w 1953 roku. Działalność rozpoczął jako zuch, a zakończył jako komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Wieleniu i członek Rady Chorągwi ZHP w Pile. W latach 1965–1992 jego harcerska działalność organizacyjna ogniskowała się w Miałach, gdzie był: drużynowym 1. Drużyny Zuchowej im. Leśnych Rycerzy (1965–1967), drużynowym 10. Drużyny Harcerskiej im. Powstańców Wielkopolskich 1918–1919 (1975–1984), opiekunem Harcerskiej Drużyny Pożarniczej (1975–1992), opiekunem Harcerskiego Koła Ligi Obrony Kraju (1986–1992) oraz szczepowym 10. Szczepu im. Powstańców Wielkopolskich 1918–1919 (1965–1980 oraz 1984–1992). Jedną z najcenniejszych inicjatyw Mieczysława Hudzińskiego było otoczenie przez harcerzy opieką osób starych i samotnych w Miałach. Nawiązał też kontakty z miejscowymi weteranami Powstania Wielkopolskiego, którzy regularnie odwiedzali szkołę i przekazali jej swoje pamiątki. Dzięki jego zabiegom mialscy harcerze uzyskali własny sztandar, który do dziś jest eksponowany w szkole. Były to elementy zainicjowanej w 1985 roku trzyletniej kampanii "Bohater" nawiązującej do zbliżającej się 70. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W jej ramach 135 mialskich harcerzy kierując się hasłem "Jest czas, który niszczy i pamięć, która ocala", podjęło prace społeczne, gromadziło fundusze na sztandar szczepowy, opiekowało się grobami powstańców, dokumentowało dorobek uczestników walk o niepodległość, a także zdobyło 57 odznak chorągwianych "Jesteś potrzebny tej ziemi". Pomyślny finał kampanii zaowocował zorganizowaniem w Miałach, w dniu 4 czerwca 1988 roku, wielkiej uroczystości promującej w skali całego regionu pilskiego tradycje powstańcze i harcerskie. W asyście kompanii reprezentacyjnej wojsk lotniczych z Piły, ostatnich weteranów walk wyzwoleńczych z lat 1918–1919 i licznych reprezentantów miejscowej społeczności odsłonięto pomnik ku czci Powstańców. Harcerze z mialskiego X Szczepu, uzyskawszy zaszytny patronat Powstańców Wielkopolskich, złożyli uroczystą przysięgę na świeżo uzyskany sztandar. 

    Mieczysław Hudziński zaangażował się w rozwój ruchu pszczelarskiego w regionie nadnoteckim. Kierował się przy tym hasłem: "Wszystko dla dobra pszczoły, która ważniejsza jest niż miód". Przez jedenaście lat pełnił funkcje sekretarza Koła Pszczelarzy w Wieleniu, a przez osiem przewodniczącego jego Komisji Rewizyjnej. W 2012 roku został prezesem Koła. Jego działalność skupiła się na realizacji kilku zadań: pozyskiwaniu nowych członków Koła dla ratowania pasiek przed zagładą, edukowaniu młodzieży szkolnej w zakresie podstaw pszczelarstwa oraz nawiązaniu współpracy z wszystkimi organizacjami doceniającymi rolę pszczół w przyrodzie i pracę pszczelarzy. Wraz ze zbliżającym się jubileuszem stotrzydziestopięciolecia Koła zrealizował trzy przedsięwzięcia: doprowadził do ufundowania sztandaru dla wieleńskich pszczelarzy, napisał książkę  pt. Na plastrze miodu. Historia Koła Pszczelarzy w Wieleniu (Wieleń 2015) oraz współorganizował Regionalne Dni Pszczelarza będące częścią I Targów Produktu Lokalnego w Wieleniu (październik 2016 r.).

   Na omówienie zasługują też inne obszary społecznej aktywności Mieczysława Hudzińskiego. Był wiceprezesem Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wieleniu, działaczem samorządowym zasiadającym w Miejsko-Gminnej Radzie Narodowej, a potem Radzie Miejskiej w Wieleniu (w komisji oświaty i kultury oraz komisji mieszkaniowej), ławnikiem Sądu Rejonowego w Trzciance, społecznym inspektorem oświatowym, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wieleniu, wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Wieleńskiej, przewodniczącym Rady Kościelnej w Miałach, a także członkiem Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej parafii pw. Św. Ignacego Loyoli w Pęckowie. Napisał wiele artykułów do prasy lokalnej.

Odznaczenia:

Brązowy Krzyż Zasługi (1978 r.)

Odznaka Zasłużonego Działacza  Ruchu Spółdzielczego (1980 r.)

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1980 r.) 

Złoty Krzyż Zasługi za 20-letnią wyróżniającą pracę pedagogiczną (1983 r.)

Krzyż za Zasługi dla ZHP (1988 r.)

Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego (1989 r.)

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1995 r.)

Odznaka „Zasłużony dla Rolnictwa” (2005 r.)

Medal im. ks. dra Jana Dzierżona za wybitne zasługi w rozwoju pszczelarstwa (2016 r.)

Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego" (2016 r.)

Indywidualna Nagroda w kat. „Rzemiosło” podczas Powiatowego Przeglądu Twórczości Ludowej i Rzemiosła „Magnolia” w Miałach

Złota Odznaka „Za zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego”

Bibliografia:

Wywiady z Mieczysławem i Wandą Hudzińskimi przeprowadzone przez uczestników projektu (styczeń – marzec 2020 r.)

Zbiory Mieczysława Hudzińskiego

Kronika ZHP w Miałach (w zbiorach Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach) 

M. Hudziński, Na plastrze miodu. Historia Koła Pszczelarzy w Wieleniu, Wieleń 2015 

 F. Jeżewski, L. Jeżewska,  Seniorzy Północnej Wielkopolski, Piła 2014