Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE HISTORYCZNYM NT. POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

     Serdecznie zapraszamy młodzież szkolną (klasy V-VIII) do udziału w konkursie historycznym pn. Powstańczym szlakiem ku sercu Puszczy Noteckiej (Miały, 4 stycznia 2019 r.). Konkurs nawiązuje do setnej rocznicy walk powstańczych o Miały oraz sześćdziesiątej rocznicy nadania miejscowej szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. Obejmuje zagadnienia związane z okresem zaborów i czasem odzyskiwania suwerenności przez Polskę i region wielkopolski. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Burmistrz Wielenia. Zgłoszenia gotowości do uczestnictwa prosimy przesyłać drogą elekroniczną na adresy: sp_mialy@poczta.fm oraz aslabig@poczta.onet.pl.

           

Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z następującymi zagadnieniami:

- polityka władz pruskich wobec Polaków na przełomie XIX i XX w.,

- rozmieszczenie ludności polskiej w Cesarstwie Niemieckim, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków narodowościowych w Prowincji Poznańskiej,

- ogólny podział administracyjny Wielkopolski pod panowaniem pruskim,

- najważniejsze przejawy polskiej działalności organizacyjnej w Poznańskiem w dwóch pierwszych dekadach XX w.,

- zakończenie I wojny światowej, wpływ porozumień rozejmowych i pokojowych na losy ziem polskich,

- wpływ rewolucji w Niemczech na sytuację w Wielkopolsce (obrady Sejmu Dzielnicowego, powstanie organów przedstawicielskich żołnierzy i ludności cywilnej),

- konspiracja zbrojna w Wielkopolsce,

- wizyta Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu i wybuch powstania,

- najważniejsze etapy wyzwalania Wielkopolski oraz tworzenia polskich władz cywilnych i wojskowych,

- naczelni i lokalni dowódcy powstania, członkowie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej,

- najważniejsze starcia zbrojne oddziałów polskich z Niemcami, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania, frontów północnego i zachodniego,

- koniec walk wyzwoleńczych w Wielkopolsce, dalsze losy żołnierzy Wojsk Wielkopolskich, etapy inkorporacji Poznańskiego w skład odrodzonej Rzeczypospolitej

(Uwaga! Szczegółowy wykaz zagadnień zainteresowane szkoły otrzymają drogą elektroniczną, po zadeklarowaniu woli uczestnictwa w konkursie).


                                                  Arkadiusz Słabig