Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach.

2.      Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach pełni Norbert Rataj, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@norsystem.pl.

3.     .Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły.

4.     Wizerunek i dane osobowe mogą być umieszczane w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach oraz na stronie internetowej i portalach społecznościowych Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach.

5.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym mamy ustawowy obowiązek przekazywania danych.

6.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nauki, a następnie archiwizowane przez okres wymagany przepisami prawa.

7.      Posiada Pani/Pan prawdo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 Anna Paniączyk - dyrektor szkoły