Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

KONKURS ULOTKA/ BROSZURA/ KOMIKS O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

Drodzy Rodzice i Uczniowie!!

Konkurs pt. "Ulotka/ Broszura/ Komiks o tematyce ekologicznej". Poniżej załączam regulamin konkursu. Załącznik nr 1 do konkursu można odebrać w szkole (proszę kierować się do pani Moniki Kornackiej- nauczyciela wf). Należy go wypełnić i dołączyć do pracy konkursowej. Termin oddawania prac upływa w dniu 23 grudnia br.  Chętni uczniowie proszeni są o kontakt z panią Moniką Kornacką.

 REGULAMIN KONKURSU ”ULOTKA / BROSZURA/ KOMIKS O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ”

1. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA:

Szkola Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach

2. ADRESACI KONKURSU:

Konkurs „Ulotka/ broszura/ komiks o tematyce ekologicznej” jest skierowany do uczniów szkoły SP Miały

3. CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej uczniów a przez to ochrona środowiska i przyrody oraz pogłębienie wiedzy na temat zachowań proekologicznych. Działania edukacyjne prowadzone w ramach orojektu ogólnopolskiego „EKO-SZKOŁA”.

4. PRZEDMIOT KONKURSU I NAGRODY:

1) Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie ulotki / broszury/ komiksu (1 do wyboru), której przewodnim tematem będzie propagowanie własnych ekologicznych postaw, np. Jak oszczędzam wodę, prąd, segreguję śmieci, itd.

Technika wykonania pracy – dowolna. Ulotka / broszura -format A5, obustronny; komiks -format A4 jednostronny. Praca powinna zawierać część graficzną oraz hasło.

2) Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria - uczniowie klas I-III

II kategoria - uczniowie klas IV- VIII.

Dla każdej z kategorii przewidziane jest miejsce od 1 do 3 oraz wyróżnienia. Dopuszcza się przyznanie nagród ex aequo.

3) Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

5. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

1) W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Miałach.

2) Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace indywidualne. Prace zbiorowe nie będą uwzględniane.

3) Każdy uczestnik Konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę

4) Prace muszą zostać przekazane do pani M. Kornackiej.

5) Każda praca konkursowa powinna być opatrzona tytułem.

6) Do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu „Ulotka / broszura / komiks o tematyce ekologicznej” – załącznik do regulaminu, którą można otrzymać od pani M. Kornackiej.

7) Przekazanie pracy bez wypełnionej i podpisanej karty uczestnika wyklucza udział w konkursie.

8) Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace oryginalne, które nie były nigdzie publikowane i nie były zgłaszane w innych konkursach.

9) Prace niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.

10) Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu, także tych niespełniających wymagań konkursowych.

6. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

1) Do oceny prac nadesłanych do konkursu Organizator powołuje Jury Konkursu.

2) Jury dokona oceny nadesłanych prac wg następujących kryteriów: jakość, oryginalność i kreatywność.

3) Ocena prac odbywać się będzie na zasadzie anonimowości. Członkom Jury zostaną zaprezentowane zakodowane prace, a ujawnienie nazwisk autorów nastąpi dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu laureatów.

7. WRĘCZENIE NAGRÓD I DYPLOMÓW:

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Szkole Podstawowej w Miałach. O terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Zgłoszenie pracy do konkursu wraz z wypełnioną obowiązkową kartą uczestnika konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2) Uczestnicy Konkursu przenoszą na Organizatora prawa autorskie do prac konkursowych w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania oraz prezentowania w Internecie.

9. TERMINY:

• Ogłoszenie Konkursu: 8 listopada 2021

• Dostarczenie prac konkursowych do 23 grudnia 2021

• Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród – do 17 stycznia 2022.

Wszelkie pytania prosimy kierować do pani M. Kornackiej.